خداوندا. . .

به علمای مامسئولیت،به عوام ما علم وبه مومنان ماروشنائی وبه روشنفکران ما ایمان وبه متعصبین ما فهم،وبه فهمیدگان ما تعصب وبه زنان ما شعوروبه مردان ما شرف وبه پیران ما آگاهی وبه جوانان ما اصالت،وبه اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده، به خفتگان مابیداری وبه بیداران ما اراده وبه مبلغین ماحقیقت وبه دین داران ما دین وبه نویسندگان ما تعهد وبه هنرمندان ما درد وبه شاعران ما شعور و به محققان ماهدف وبه نومیدان ما  امید وبه ضعیفان ما نیرو وبه محافظه کاران ما گستاخی وبه نشتگان ما قیام وبه راکدان ما تکان وبه مردگان ما حیات وبه کوران ما نگاه وبه خاموشان ما فریاد وبه مسلمانان ما قرآن و به شیعیان ماعلی وبه فرقه های ما وحدت وبه حسودان ما شفا وبه خودبینان ما انصاف وبه فحاشان ما ادب وبه مجاهدان ماصبروبه همه مردم خود آگاهی وبه همه ملت ماهمت تصمیم واستعداد فداکاری وشایستگی نجات وعزت ببخش....

شهید راه قلم

 استاد

دکتر علی شریعتی