با شنیدن لغت "ایران" چی توی ذهتون متبلور میشه؟
اگه خوبه چرا نمیخواین همین ذهنیت رو توی ذهن هر شونده ای تجسم کنین!
برای این کار از خودمون میتونیم شروع کنیم؟ نه؟
میشه کاری کرد میشه من مطمئنم!