دعا کنم با خدام  

میشنوی صدام 

میخوام برگردم ایرون (ایران)

رنگین بشم با رنگاش 

پاییز بشم با برگاش

برف روی شاخه هاش 

میخوام برگردم ایرون

تو خارهای بیابون  

ستاره بشم تو آسمون 

گندم بشم تو دشتاش 

سجده کنم به کوهاش 

یکی بشم با خاکمون   

 

میخوام برگردم ایرون  

سفر کنم به شهرم 

به شهر پر از مهرم  

ای خدا  

به شهری که بهارش  

سنبل و لاله زاره  

نسیم و بوی دریا سرود شالیزاره  

میخوام برگردم ایرون

تو خارهای بیابون  

ستاره بشم تو آسمون 

گندم بشم تو دشتاش 

سجده کنم به کوهاش 

یکی بشم با خاکمون  

 

سفر کنم به کوچه های خاکی

به دکه های بازار

سینه ریز و النگوی طلا

قالیچه های گلدار

 

می خوام برگردم ایرون  

با چشمون گریون  

بشورم غم دلها  

طلوع کنم با آفتاب  

با نور مهتاب بتابم  

به روی صحرا  

 

میخوام برگردم ایرون

تو خارهای بیابون  

ستاره بشم تو آسمون 

گندم بشم تو دشتاش 

سجده کنم به کوهاش 

یکی بشم با خاکمون  

  

( ترانه ای از خواننده ایرانی زا زا)  

--------------------------------------------------------------------