سلام

مدتی (شاید طولانی) نیستم

تا درودی دیگر بدرود